เมนู

การขอรหัสผ่าน (Password) ใหม่ หรือ ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

  1. บัตรนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่าน หรือ ยังไม่เคยยื่นขอ สามารถติดต่อขอได้โดยให้นักศึกษาติดต่อด้วยตนเอง พรัอมแสดงบัตรนักศึกษาที่สำนักทะเบียน
  2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถแสดงบัตรนักศึกษา ติดต่อที่สำนักทะเบียน เพื่อออกรหัสผ่านให้ใหม่

หมายเหตุ     นักศึกษาต้องติดต่อด้วยตนเอง ในเวลาทำการของสำนักทะเบียนเท่านั้น สำนักทะเบียนไม่รับดำเนินการ ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th