เมนู

การขอหลักฐานการศึกษา

(1) การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรอง (ฉบับสภาฯ อนุมัติจบ)
กรณีสำเร็จการศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดครุยตามวิทยฐานะ
 2. การแต่งกายเพื่อถ่ายรูป 

   • บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไท สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจำคณะ (โดยแสดงแถบชุดครุยวิทยฐานะของปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างชัดเจน)
   • บัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี สวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิงติดกระดุมคอ (กระดุมที่มีตรามหาวิทยาลัยฯ) สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจำคณะ
   • บัณฑิตหญิงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมคอ สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะ มีแถบสีประจำคณะ (โดยแสดงแถบชุดครุยวิทยฐานะของปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างชัดเจน)
   • บัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดำสอดชายผ้าไว้ในชุดครุย
 3. ค่าธรรมเนียมเอกสารฉบับละ 60 บาท

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา (F-REO-017) ที่สำนักทะเบียน
 2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนกรอกจำนวนเงินค่าธรรมเนียมและนัดหมายวันรับเอกสาร ภายใน 3 วัน
 3. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำคำร้องกลับมาส่งที่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
 5. การติดต่อขอรับเอกสาร นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

(2) การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรอง
กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ

 1. บัตรนักศึกษา
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
 3. การแต่งกายเพื่อถ่ายรูป 

  1. ระดับปริญญาตรี
   • นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทของมหาวิทยาลัยฯ
   • นักศึกษาหญิงสวมเครื่องแบบนักศึกษา ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาหญิงที่เป็นมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดำ สอดชายผ้าไว้ในเสื้อ
  2. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
   • นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทและแบบสุภาพ หรือสวมเสื้อสูททับ
   • นักศึกษาหญิงสวมเสื้อมีแขน สีและแบบสุภาพ ไม่มีลวดลายปรากฏ นักศึกษาหญิงที่เป็นมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีสุภาพไม่มีลวดลายปรากฏ
 4. ค่าธรรมเนียมเอกสารฉบับละ 30 บาท

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา (F-REO-017) ที่สำนักทะเบียน
 2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนกรอกจำนวนเงินค่าธรรมเนียมและนัดหมายวันรับเอกสาร ภายใน 3 วัน
 3. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำคำร้องกลับมาส่งที่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
 5. การติดต่อขอรับเอกสาร นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม

  • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
   ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
  1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  2. สามารถสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาของหลักสูตรตามแผนการศึกษา นับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  3. ไม่เคยได้รับคะแนน F,FF,U หรือเพิกถอนรายวิชาใด
  4. ไม่เคยลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ำ
  5. มีรายวิชาเทียบโอน ไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัยใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ หรือการลงโทษทางกฎหมาย ในความผิดที่มิใช่เกิดจากความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
   ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
  1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  2. สามารถสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาของหลักสูตรตามแผนการศึกษา นับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  3. ไม่เคยได้รับคะแนน F,FF,U หรือเพิกถอนรายวิชาใด
  4. ไม่เคยลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ำ
  5. มีรายวิชาเทียบโอน ไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัยใดๆ จากมหาวิทยาลัย หรือการลงโทษทางกฎหมาย ในความผิดที่มิใช่เกิดจากความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
    F-REO-017 F-REO-017
       

   

   


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th